DIES LECTIUS


Infantil i Primària: de l'11 de setembre fins al 21 de juny 


VACANCES ESCOLAR


    1. Tenen la consideració de dies festius:


Dia 12 d'octubre de 2023 (Festa Nacional)

Dia 01 de Novembre de 2023 ( Tot Sants)

Dia 6 de desembre de 2023 (dia de la Constitució)

Dia 8 de desembre de 2023 (Immaculada Concepció)

De dia 22 de desembre a dia 5 de gener de 2024, ambdós inclosos ( Nadal)

Dia 1 de març de 2024 (Dia de les Illes Balears)

De dia 28 de març a dia 5 d'abril de 2024, ambdós inclosos ( Setmana Santa)

Día 01 de maig de 2023 ( festa del treballador)


2. Té la consideració de dia no lectiu


Dia 29 de febrer de 2024 (festa escolar unificada)


3.  Altres dies no lectius 

Dia 13 d'octubre  de 2023( dia de lliure elecció) APROVAT EN CONSELL ESCOLAR

Dia 7 de desembre de 2023(dia de lliure elecció) APROVAT EN CONSELL ESCOLAR

 Dia 28 de febrer de 2024 (substitució de festa local)

Dia 10 de maig de 2024   (substitució de festa local)


(...) Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració, d'acord amb la Resolució anual per la qual es fa públic el calendari laboral general i local en l'àmbit de les Illes Balears

corresponent.

Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2023-2024, el centre pot determinar, en substitució d'aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s'hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d'elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2023-2024, els centres poden elegir un dia festiu per ajustar a 176 els seus dies lectius.

L'elecció d'aquests dies s'ha de dur a terme a partir del calendari de festes locals del 2024 i s'ha de notificar tant a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, mitjançant el GestiB, com a les famílies de l'alumnat i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars a l'inici del curs escolar. Si excepcionalment es produeix algun canvi sobre la proposta inicial s'ha de comunicar sempre amb una antelació mínima de trenta dies naturals.

3. Cada centre docent podrà establir dos dies festius de lliure disposició, els quals s'han de fer constar en la programació general anual del centre i s'han de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars a l'inici de curs, un cop hagin estat aprovats.